Manang Biday Lyrics – Ilocano Folk Song

Manang Biday Lyrics – Ilocano Folk Song

Manang Biday, ilukatmo man
‘Ta bintana ikalumbabam
Ta kitaem ‘toy kinayawan
Ay, matayakon no dinak kaasian

Siasinnoka nga aglabaslabas
Ditoy hardinko pagay-ayamak
Ammom ngarud a balasangak
Sabong ni lirio, di pay nagukrad

Denggem, ading, ta bilinenka
Ta inkanto ‘diay sadi daya
Agalakanto’t bunga’t mangga
Ken lansones pay, adu a kita

No nababa, dimo gaw-aten
No nangato, dika sukdalen
No naregreg, dika piduten
Ngem labaslabasamto met laeng

Daytoy paniok no maregregko
Ti makapidut isublinanto
Ta nagmarka iti naganko
Nabordaan pay ti sinanpuso

Alaem dayta kutsilio
Ta abriem ‘toy barukongko
Tapno maipapasmo ti guram
Kaniak ken sentimiento

Manang Biday lyrics

Manang Biday Lyrics Tagalog Version

Mahal kong Biday, buksan mo
Ang iyong bintana
Para makita mo ang tagahanga mo
Ay, mamatay ako kapag di pinansin


Sino ka ba na palaging napaparaan?
Sa hardin ko na pinalalaruan ko
Alam mo na isa akong binibini
Mga bulaklak ko di pa bumubuka


O mahal pakinggan mo ako
Pumunta ka sa timog
At pumitas ka ng mangga
Ng mga lanzones rin at iba pa


Pag mababa, huwag pitasin
Pag mataas, huwag pilitin
Kapag nahulog, huwag pulutin
At hayaan lamang at daanan


Kapag nawala ko ang panyo ko
Ang makahanap ay ibalki sa akin
Pangalan ko ay nandoon
Isang puso rin ay nakaburdado


Kunin ang kutsilyo
Para ibukas ang aking dibdib
Upang ipasan ang galit mo
Sa akin at kalungkutan

Manang Biday Lyrics (English Translation)

Manang Biday, please open
your window; lower it
so that you can see one who is lost.
Oh, I’ll die if you show me no mercy.

Well, who are you to pass
here by my garden and play around?
You know, of course, that I’m a young lady,
a pure flower that hasn’t yet been plucked.

Listen, Ading, I’m asking you a favor.
You go to the east.
You get the ripe mangoes
and also the lansones; you’ll see a lot.


If they’re at the bottom, then pick them.
If they’re at the top, then climb to get them.
If they’ve fallen, then pick them up.
Just do this in passing, though.

My hanky’s here. If I drop it,
whoever picks it up must return it.
I’ve written my name
in the shape of a heart.

Take your knife there
to cut open my chest
so that your grudges
and feelings toward me may go away.