Ang Sampung Utos ng Diyos: Ten Commandments (2023) in Tagalog & English

Ang Sampung Utos ng Diyos ay isang mahalagang bahagi ng mga aral ng Kristiyanismo at iba pang relihiyon. Tinatawag din itong “Decalogue” o ang “Ten Commandments”.

Ito ay isang set ng moral at relihiyosong gabay na ibinigay ng Diyos kay Moises sa bundok ng Sinai. Ito ay itinuturing na saligan ng etikal na pag-uugali at ng isang paraan ng pagtataguyod ng isang magandang buhay sa mga relihiyon ng Judaism at Kristiyanismo.

notebook
10pcs 80 leaves With Yarn Notebook – Lazada

Mula pa noong unang panahon, ito ay isang gabay para sa mga tao sa pagpapakita ng tamang pag-uugali at pagpapahalaga sa kapwa at sa Diyos.

Tayong mga Filipino ay lubos na madasalin at relihiyoso kaya naman talagang sinusunod natin ang mga utos ng Diyos.

Ang Sampung Utong ng Diyos (The 10 Commandments)

  1. Ibigin mo ang Diyos nang lalong higit sa lahat. (Love God above all else.)
  2. Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosan. (Do not worship idols.)
  3. Ipangilin mo ang araw ng Sabbath. (Keep the Sabbath day holy.)
  4. Igalang mo ang iyong ama at ina. (Honor your father and mother.)
  5. Huwag kang papatay. (Do not murder.)
  6. Huwag kang makikiapid sa di mo asawa. (Do not commit adultery.)
  7. Huwag kang magnakaw. (Do not steal.)
  8. Huwag kang magbibintang at huwag kang magsisinungaling. (Do not bear false witness or lie.)
  9. Huwag kang magnanasa sa hindi mo pag-aari. (Do not covet what is not yours.)
  10. Huwag kang magnanasa sa hindi mo asawa. (Do not covet your neighbor’s spouse.)

Note: Pwedeng mag-iba-iba ang pagkakasunud-sunod at mga bersyon ng sampung utos ng Diyos depende sa relihiyon. Halimbawa, sa bersyon ng mga Katoliko, sa halip na “Ipangilin mo ang araw ng Sabbath“, ginamit nila ang “Mangilin ka tuwing linggo at piyestang pangilin.”

sampung utos ng diyos infographic

Paliwanag

Sa bahagi na ito, ipapaliwanag namin sandali ang bawat utos ng Diyos para mas maintindihan nating lahat ang mga ito.

1. Ibigin mo ang Diyos nang lalong higit sa lahat.

Ito ay nagsasaad sa atin na sambahin at purihin ang Diyos nang higit pa sa anumang ibang bagay. Ito ay nangangailangan na ang Diyos ay nasa gitna ng ating buhay at dapat natin Siyang bigyan ng ating buong pagsamba, respeto, at pagmamahal. Ito ay itinuturing na pinakamahalagang utos at saligan ng iba pang utos.

2. Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosan.

Ito ay nagbababala laban sa paglalagay ng anumang bagay bago sa Diyos. Ito ay nagbabawal ng pagsamba sa anumang huwad na diyos o diyus-diyusan at nagpapaalala na tanging ang Diyos lamang ang nararapat na sambahin at pagbigyan ng ating pagsamba at pag-ibig.

3. Ipangilin mo ang araw ng Sabbath.

Ang ikatlong utos na ito ay nagtuturo sa atin na maglaan ng isang araw sa isang linggo upang magpahinga, mag-isip at mag-alay ng pagsamba sa Diyos. Ito ay isang araw ng pagpapahinga sa trabaho at panahon upang mag-focus sa mga bagay na espirituwal.

4. Igalang mo ang iyong ama at ina.

Ito naman ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagbibigay ng respeto at pagsunod sa ating mga magulang. Ito ay kinikilala ang papel ng mga magulang sa pagpapalaki sa kanilang mga anak at nagpapaalala sa atin ng ating responsibilidad na igalang at alagaan sila.

5. Huwag kang papatay.

Ang ikalimang utos, “Huwag kang papatay,” ay nagbabawal sa pagkitil ng buhay ng ibang tao. Ito ay nagpapahalaga sa buhay ng tao at nagbabala laban sa karahasan at agresyon.

6. Huwag kang makikiapid sa di mo asawa.

Ito naman ay nag-uudyok sa kahalagahan ng pagiging tapat sa iyong relasyon o asawa. Ito ay nagbabawal sa mga sekswal o di sekswal na relasyon sa sinumang hindi kasal sa atin at nagbibigay diin sa kahalagahan ng katapatan, pagtitiwala, at paggalang sa mga relasyon.

7. Huwag kang magnakaw.

Ang ikapitong utos na ito ay nagbabawal sa pagkuha ng kung ano mang hindi sa atin nang walang pahintulot ng may-ari. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng katapatan at respeto sa mga karapatan ng pag-aari.

8. Huwag kang magbibintang at huwag kang magsisinungaling.

Ito naman ay nagpapahiwatig tungkol sa kahalagahan ng katotohanan at katapatan sa lahat ng aspeto ng buhay. Ito ay nagbabawal sa pang-bibintang, panlilinlang, pandaraya, at kasinungalingan.

9. Huwag kang magnanasa sa hindi mo pag-aari.

Ang utos ng Diyos na ito ay nagbababala laban sa kasakiman at pagkainggit. Ito ay nagpapaalala sa atin na maging kuntento sa kung ano ang mayroon tayo at iwasan ang pagnanais sa mga bagay na pag-aari ng iba.

10. Huwag kang magnanasa sa hindi mo asawa.

At ang ika-sampung utos naman ay nagbabawal sa pagnanais o pagnanasa sa isang taong may asawa o may karelasyon na sa iba. Maging kuntento ka sa asawa mo at huwag ng magnasa ng iba. Mahalin mo ang asawa mo ng buong-buo.

bibliya

Bakit Mahalaga Ang Sampung Utos ng Diyos?

Mahalaga Ang Sampung Utos ng Diyos dahil nagbigay ito ng pundasyon para sa magandang pag-uugali na nakaimpluwensiya sa buong sibilisasyon ng libu-libong taon.

Nagpapaalala ito sa atin ng kahalagahan ng pagiging tapat, respeto, at malasakit sa Diyos at kapwa, at ng ating responsibilidad sa isa’t isa at sa mundo sa paligid natin.

Sino ang nagbigay ng sampung utos?

Ibinigay ni Diyos sa mga Israelita ang sampung utos sa pamamagitan ni Moises.

Paano Mo Isasabuhay Ang Sampung Utos ng Diyos?

Maaring magamit ang sampung utos sa araw-araw na buhay sa pamamagitan ng pagkilala sa Diyos, pag-papakita ng katapatan, paggalang at pagkakapantay-pantay.

Unang-una, dapat tayong maniwala sa Diyos at iisa lang dapat ang Diyos na sinasamba natin. Sunod, mahalaga rin na magpakita tayo ng pagmamalasakit sa kapwa, at sa pagsisikap na mamuhay ng may layunin at kahulugan.

Siguraduhin na aralin, intindihin at sundin lahat ng utos ng Diyos upang hindi tayo magkasala. Hanggat maari ay wag tayong sumuway sa mga ito at kung sumuway man tayo dapat ay humingi ng kapatawaran o kaya’y mangumpisal sa simbahan.

Para lang ba sa mga relihiyoso ang sampung utos?

Hindi, maaring magamit ng kahit sino ang sampung utos, kahit ano man ang kanilang relihiyon. Nagbibigay ang mga ito ng universal na batayan para sa magandang pag-uugali na mayroong kabuluhan sa lahat ng tao.

Sa panahon ngayon, alam natin na meron pa rin di naniniwala sa Diyos pero kahit ganunpaman, gumagawa pa rin sila ng mga mabubuting gawain at hindi pumapatay o nagnanakaw. Yan ang napakagandang impluwensyang naidulot ng Sampung Utos ng Diyos.